Algemene Voorwaarden

Nagelstudio KiKi Nails • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Studio KiKi CV, Tutti Colori Nail Bar, hierna te noemen Nagelstudio KiKi Nails

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio KiKi Nails en een cliënt waarop Nagelstudio KiKi Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Voor de opleidingen, cursussen en workshop van Studio KiKi Nails Opleidingen gelden aanvullende voorwaarden.

2. Inspanningen Nagelstudio KiKi Nails
Nagelstudio KiKi Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio KiKi Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio KiKi Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio KiKi Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nagelstudio KiKi Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nagelstudio KiKi Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Nagelstudio KiKi Nails.

4. Betaling
Nagelstudio KiKi Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio KiKi Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Nagelstudio KiKi Nails is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de studio
Nagelstudio KiKi Nails heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Nagelstudio KiKi Nails dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Nagelstudio KiKi Nails medewerkers van Nagelstudio KiKi Nails niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Nagelstudio KiKi Nails.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagelstudio KiKi Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio KiKi Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Nagelstudio KiKi Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Nagelstudio KiKi Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Nagelstudio KiKi Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

N.B. zie ook onze Privacyverklaring

7. Geheimhouding
Nagelstudio KiKi Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio KiKi Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Nagelstudio KiKi Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio KiKi Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nagelstudio KiKi Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie
Nagelstudio KiKi Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

10. Beschadiging & diefstal
Nagelstudio KiKi Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio KiKi Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio KiKi Nails en de behandelende stylist. Nagelstudio KiKi Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio KiKi Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nagelstudio KiKi Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien Nagelstudio KiKi Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelstudio KiKi Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio KiKi Nails. Nagelstudio KiKi Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio KiKi Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio KiKi Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.